Hot News :
สำนักปลัด

นางสาวสุพร สมสมัย

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 084-3883219

พนักงานส่วนตำบล

นางสาววรรณภา ช่วงไชย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
084-1574525

นางสาวขนิษฐา บุญห่อ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
080-3193140

จ่าเอกปรีชา วงศ์มาเกษ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
087-7842216

จ่าสิบเอกอิทธิพล อบมาพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
062-1859094

นางสาวสิริกมล ศรีดาโคตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
064-8566299

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสุพัตรา สารัง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
098-2141987

นางเบญจวรรณ ไพดี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
064-9016179

นางสาวอังสุมาลี รูปอ้วน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
093-3535460

นายอนิวัฒน์ เจริญทัศน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
065-296-5862

นางสาวขวัญฤทัย นัยเนตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
080-3193140

นายศักดิ์ศรี รูปอ้วน

คนงานทั่วไป
093-4490966

นายบัวขาว จันทร์ประไพ

นักการภารโรง
094-4674608

นายวุฒิชัย วันทาดา

พนักงานขับรถยนต์
064-5033133

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ