Hot News :
กองคลัง

จ่าเอกวรวิชญ์ วงศ์คำ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 084-3883219

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวอภิชญา วงศ์ชาลี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

086-9721585

นางประมวล สีหาเนตร

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

082-1087565

นางสาวสุภัทราภรณ์ จิตรโภคา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

096-7871166

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาววงเดือน พรมลี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

063-2659644

นางสาวตุลินี ตระการจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

082-0964891

นายอุไล รูปเลิศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

082-3207367

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ