Hot News :

ข่าวกิจกรรม

มอบเกียรตืบัตรให้แก่ อปพร.เพื่อยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 พระครูสุวัจ คุณากรณ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านนาเจริญประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าอธิการบุญล้อม สุกกาโม เจ้าอาวาสวัดบ้านนากระแซง เจ้าคณะตำบลนากระแซง-ทุ่งเทิง เขต 1 พระครูสุดเขตตาพินันท์ เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองเงินฮัอย เจ้าคณะตำบลนากระแซง-ทุ่งเทิง เขต 2 พระครูสุภัทร ปุณณธาดา เจ้าอาวาสวัดป่าห่องเตย เจ้าคณะตำบลนาเจริญ พระอธิการแหลมทอง ถิรวิริโย เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองเงินฮ้อย และคณะสงฆ์ นายสมร อบมาพันธ์ นายก อบต.นากระแซง ประธานฝ่ายฆราวาส นายทองจันทร์ วงษ์เสถียร รองนายก อบต. นายพงศักดิ์ สากุลา รองนายก อบต. พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการในตำบลนากระแซง ภาคีเครือข่าย และชาวบ้าน ร่วมแรง ร่วมใจ จัดกิจกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม "นำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ วัดสะอาดร่มรื่น สงบร่มเย็น สุขภาพร่วมสร้าง ศิลปะร่วมจิต ชาวประชาร่วมใจพัฒนา และวัดบ้านนากระแซง และยังได้ขับเคลื่อนภารกิจบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่าง วัด และ ชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่างฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กระทรวงมหาดไทย และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล. ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะมีการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ กิจกรรมพลัง บวร จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน กิจกรรมคลังยาและอาหารชุมชน ในครั้งนี้ ณ วัดบ้านนากระแซง และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ มลฑลพิธีวัดบ้านนากระแซง

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยมี นายสมร อบมาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ ประชาสัมพันธ์ ขับขี่สวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฏจราจร

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชื่นชมธรรมชาติ ศาสนสถานสืบสานประเพณีท้องถิ่น ของชุมชนตำบลนากระแซง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ไนางสาวจุติภรณ์​ แก้วศรีทอง​ ผอ.กองสวัสดิการสังคม​ ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการราย น.ส.บุญยัง​ สากุลา​ ในพื้นที่​ ม.16​ บ.นากระแซง​ และได้มอบสิ่งของและอาหารเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้พิการรายดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านสุขภาพ พลานามัย และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จึงได้ส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชนได้เล่นกีฬา และออกกำลังกาย โดยให้ประชาชนในชุมชนสามารถเบิกยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬาได้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการส่งเสริมกีฬา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนารกะแซง ได้ร่วมกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการเล่นกีฬาตอนเย็นของเยาวชนในหมู่บ้าน กิจกรรมต่างๆ ของการเล่นกีฬาในช่วงเย็นทุกวันพุธของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ยังมีลานกีฬาในชุมชนของพื้นที่ตำบลนากระแซง เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้ตามอัธยาศัย

วัวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ผู้บริหารมอบนโยบายการบริหารงานบุคคล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล และสามารถตรวจสอบได้

วันที่ 18 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง นำโดย นายสมร อบมาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยพนักงานกู้ชีพ 1669 ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ จำนวน 8 จุด ในพื้นที่เสียง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ในสถานการณ์มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่ เป็นจำนวนมาก จึงขอให้ประชาชน ดูแล สวมใส่แมสตลอดเวลา

วันที่ 11-17 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง นำโดย นายสมร อบมาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายพงษ์ศักดิ์ สากุลา และ นายทองจันทร์ วงษ์เถียร รองนายกอบต.ได้ออกเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีพ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ตำบลนากระแซงพร้อมมอบน้ำดื่ม กาแฟ.ขนม.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มาปฎิบัติหน้าที่บริการประชาชน ณ.จุดบริการประชาชนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยมี นายสมร อบมาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

วันที่ 30 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง นำโดย นายสมร อบมาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง และคณะผู้บริหาร ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชน เรื่อง ความเป็นอยู่ น้ำอุปโภค บริโภค จึงให้สั่งการรถน้ำส่วนกลาง ออกให้บริหารน้ำ แก่ประชาชนภายในตำบลนากระแซง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

วันที่ 5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง นำโดย นายสมร อบมาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบหมายให้กองช่าง อบต.นากระแซง ติดตังหลักนำโคง บริเวณห้วยบก. หมู่11 บ้านอุดมพัฒนา และ โค้งวัดบ้านโนนสวาง เพื่อปัองกันอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรภายในตำบลนากระแซง อำเภอดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ